SIA “MENER” privātuma politika personu datu aizsardzībai

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 1. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija:
SIA “MENER” Biroja kontaktinformācija: Krūkļu iela 23, Vīkuļi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 Tālr. +371 29162312 Jūs vienmēr varat sazināties ar mums pa e-pastu: mener@mener.lv. SIA “MENER” ir atbildīga par personas datu apstrādi uzņēmumā, pamatojoties uz šajā politikā noteikto tiesisko pamatu un mērķiem, piemēram, bet ne tikai –likuma noteikto (vai juridisko) prasību izpildei:
 • tirgvedībai;
 • pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai, finanšu un citai administratīvai un uzņēmējdarbības pārvaldībai;
 • klientu un piegādātāju attiecību pārvaldībai;
 • preču, pakalpojumu, klientu un piegādātāju attiecību un uzņēmējdarbības analīzei un attīstībai.
 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • fiziskajām personām – klientiem, darbiniekiem un citiem sadarbības partneriem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras savstarpēji sadarbojoties ar SIA “MENER” saņem vai nodod SIA “MENER” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, paraksttiesīgās personas, u.c.);
  • SIA “MENER” būvniecības objektu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
  • SIA “MENER” uzturēto interneta mājaslapu un sociālo mēdiju lapas apmeklētājiem.
  • SIA “MENER” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskās personas sniedz vai SIA “MENER” saņem personas datus (SIA “MENER” interneta mājaslapā, sociālajās platformās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
  • Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA “MENER”.
 2. Personas (datu subjektu) datu apstrādes datu apstrādes tiesiskais pamats:
  • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
  • Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
  • Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
  • Datu apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
  • No datu subjekta saņemtā informācija pirms sadarbības uzsākšanas, līguma noslēgšanas, piemēram, informācijas vai piedāvājumu pieprasījumi, informatīvie materiāli vai pasūtījumu pieprasījumi, u.tml.
  • Leģitīmā interese attiecībā uz tiešo tirgvedību.
  • Atbilstības nodrošināšana normatīvo aktu prasībām, veicot uzņēmējdarbību.
 3. Personas dati tiek apstrādi šādiem mērķiem:
  • klientu attiecību un klientu (to paraksttiesīgās personas, pārstāvji) uzskaites sistēmas izveide, pārvaldība un attīstīšana;
  • dažādu pakalpojumu tirgvedība, piedāvājums, starpniecība, sniegšana un veikšana;
  • pakalpojumi, ko veic pats datu pārzinis vai, piedāvājot sadarbības partneru pakalpojumus;
  • sadarbības partneru, klientu kredītspējas novērtēšana un rēķinu izrakstīšana, maksājumu uzraudzība un iekasēšana (to paraksttiesīgās personas, pārstāvji);
  • saziņa ar klientu, sadarbības partneriem, tostarp klientu un piegādātāju atsauksmju un apmierinātības aptaujas;
  • darba laika uzskaites sistēmas datu apstrādei;
  • preču, pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstīšana;
  • krāpšanas un citu noziedzīgu nodarījumu atklāšana, nepieļaušana un izmeklēšana;
  • analīzes, un statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.
 4. Datu subjekta piekrišana, gadījumos, kad tas nepieciešams:
  • lai atrastu datu subjektu;
  • lai publiski informētu sabiedrību par uzņēmumā notiekošo, par aktualitātēm un atbilstoši šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem;
  • lai darbiniekam ļautu izmantot savus personīgus (elektroniskos) saziņas līdzekļus, piemēram mobilos tālruņus;
  • lai noteiktu datu subjektam pienākušos atvieglojumus vai priekšrocības;
  • citiem, likumos un normatīvajos aktos noteiktiem mērķiem;
  • Datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot elektroniski, pa pastu vai klātienē;
  • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta;
  • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā;
  • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 5. Datu subjekti un personas datu kategorijas:
  • Datu pārzinis apstrādā tā iespējamo, pašreizējo un iepriekšējo klientu, sadarbības partneru un darbinieku datus. Iepriekš šajā politikā minēto mērķu dēļ tiek apstrādāti šādi personas dati:
   • datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, klienta identifikators, dzimšanas gads, profesija, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, vēlamais saziņas veids;
   • tirgvedības dati; izvēles un intereses, kas ir saistītas, piemēram, ar ēku veidiem un to īpašībām un atrašanās vietām; citas intereses un datu subjekta sniegtā informācija;
   • klienta, sadarbības partnera, darbinieku uzskaites dati, piemēram, sadarbības termiņš un attiecību izveides un izbeigšanas kārtība; dati par pakalpojumu līgumiem, pasūtījumiem, to apturēšanu un atcelšanu; klientu atsauksmes un sūdzības; saziņa ar klientiem, sadarbības partneriem un tirgvedības izpēte; cita saziņa; dati par maksājumiem un kredītspēju;
   • Personas kodus apstrādā vienīgi likumā atļautajiem mērķiem, ja ir svarīgi identificēt datu subjektu.
 1. Regulārie informācijas avoti:
  • Personas datus vāc tieši no datu subjekta, kad datu subjekts reģistrējas vai izmanto pakalpojumu; nosūta savu vai kontaktpersonas informāciju vai veic kādas informācijas pieprasījumu; izrāda interesi par sadarbību; veic pasūtījumu; slēdz līgumu; piedalās pasākumos vai kā citādi sazinās ar datu pārzini personīgi, pa tālruni vai digitālā veidā.
  • Personas dati var tikt saņemti arī no datu subjekta tiešā darba devēja, tā pārstāvja elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas gadījumā, ka arī iesniedzot darbinieku sarakstu būvlaukumā, pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem Nr. 92.
  • Personas dati var arī tikt ievākti un atjaunināti, izmantojot uzņēmumu, u.c. tīmekļa vietnes, atklātu un slēgtu sabiedrību un uzņēmējdarbības reģistrus, valsts iestādes, pasta operatorus, publiskus telefona abonentu sarakstus, tiešās tirgvedības un citus datu starpniekus un citus līdzīgus valsts un privātus reģistrus.
 2. Datu izpaušana un pārsūtīšana:
  • Datu pārzinis var izpaust personas datus citiem uzņēmumiem, kuru pakalpojumus datu pārzinis izmanto un dod iespēju izmantot saviem vai sadarbības partneru darbiniekiem, piemēram, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas izmantošanas gadījumā.
  • Dati netiek izpausti citām personām, izņemot, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar datu pārziņa juridiskajām vai līguma saistībām, ka arī pēc kontrolējošo institūciju pieprasījumiem.
  • Datu pārzinis var nodot ārpakalpojuma sniedzējiem informācijas tehnoloģiju nodrošināšanas, tirgvedības, saziņas un citas funkciju veikšanu. Šādā gadījumā datu pārzinis var nodot personas datus šiem ārpakalpojuma sniedzējiem, ciktāl tas nepieciešams viņu sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Šie ārpakalpojuma sniedzēji apstrādā personas datus datu pārziņa vārdā, un viņiem ir jāievēro datu pārziņa norādījumi, šī privātuma politika un datu pārzinis, noslēdzot līgumus ar atbilstošiem noteikumiem, nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
 3. Datu aizsardzība un saglabāšana:
  • Piekļuve personas datiem ir atļauta tikai tām personām, kurām datu apstrādes veikšana ir nepieciešama kā daļa no viņu darba vai citiem pienākumiem. Digitālie dati tiek aizsargāti ar parolēm un citiem tehniskiem līdzekļiem. Visi dati tiek aizsargāti ar fiziskiem piekļuves kontroles līdzekļiem.
  • Pēc klientu attiecību beigām personas datus glabā, kamēr ir spēkā līgumiskās un juridiskās tiesības un pienākumi, kā arī līdz saglabāšanas un atbildības periodu beigām, saskaņā ar, piemēram, Arhīvu likumu, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, Būvniecības likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, likumu “Par grāmatvedību”, Civillikumu un Civilprocesa likumu.
  • Pēc klientu, sadarbības partneru attiecību beigām Datu pārzinis var saglabāt anonimizētus datus, kā arī iepriekš minēto pamatinformāciju (izņemot personas kodu) un datu subjekta tirgvedības datus tiešās tirgvedības nolūkos.
 4. Datu subjekta piekļuves, datu labošanas un citas tiesības:
  • Datu subjektiem ir tiesības zināt, kāda veida personas datus par konkrētu subjektu datu pārzinis ir ievācis un apstrādājis. Pēc datu subjekta pieprasījuma mēs labosim, dzēsīsim vai papildināsim jebkādus nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus personas datus.
  • Datu subjektiem ir tiesības aizliegt izmantot datus tiešai reklāmai un citiem tiešās tirgvedības veidiem, kā arī aizliegt izmantot datus anketās un tirgus izpētē.
  • Datu subjekti var arī atsaukt piekrišanu, ko viņi ir devuši, iebilst pret datu apstrādi vai ierobežot to apstrādi likumā noteiktajos gadījumos, kā arī viņiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  • Pieprasījumus var iesniegt, izmantojot kontaktus, kas norādīti 1.sadaļā. Datu pārzinim, iespējams, būs jālūdz papildu informācija, lai apstiprinātu datu subjekta identitāti. Datu pārzinis var lūgt datu subjektam precizēt, tai skaitā pagarināt, termiņu datu apstrādei, tai skaitā apstrādes pārtraukšanai.
 5. Datu aizsardzības organizācijas principi:
  • Ne retāk kā 1 reizi gadā tiek pārskatīti datu aizsardzības organizācijas, drošības politikas un citi saistošie dokumenti.
  • Datu drošības risku ierobežošanas un nepārtrauktas darbības nodrošināšanas izmaksas ir samērojamas ar iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties šo risku iestāšanās gadījumos.
  • Pārzinis sekmē datu subjekta izpratni par pienākumiem informācijas sistēmu aizsardzības nodrošināšanai, obligāti iepazīstinot datu subjektu ar drošības politiku un citiem saistošiem izstrādātiem dokumentiem. Pārzinis informē datu subjektu par datu apstrādes drošības notikumiem un incidentiem, kuri var apdraudēt datu subjekta personīgu datu drošību 72 stundu laikā no incidenta konstatēšanas.

SĪKDATŅU VEIDOŠANAS MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Šī mājaslapa, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Sīkāk par mērķiem skatīt tabulā, kur uzskaitītas sīkdatnes.

Apmeklējot šo mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Ar sīkdatnes palīdzību nav iespējams noteikt lietotāja personību, bet tas palīdz noteikt kvantitatīvu statistiku par portāla lietošanu, lai labāk izprastu portāla lietotāju intereses un uzlabotu lietotāja ērtības. Šādas informācijas apkopošana palīdz mums veidot lapu saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām un interesēm.

INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Jūs mūsu tīmekļa mājaslapu esat atvēris, izmantojot kādu no pārlūkprogrammām, piemēram – Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu.

Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu mājaslapu. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu mājaslapu, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību mājaslapa iegūst spēju saglabāt mājaslapas apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt.

Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ aicinām vairāk par sīkdatņu izmantošanas iestatījumiem lasīt Sīkdatņu kontroles un lietotāja rokasgrāmatā, uz kuru saite ir dota zemāk. Jūsu ierīces operētājsistēma var ietvert papildu sīkdatņu izmantošanas kontroles funkcijas. Ja nevēlaties, lai sīkdatnes ievāc informāciju, pārlūkprogrammas iestatījumos atsakieties no sīkdatņu turpmākas izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

SĪKDATŅU VEIDI UN TO PIELIETOJUMS

Sīkdatņu veidi

Ir divu veidu sīkdatnes – sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

Sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes

Sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu mājaslapu, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā mājaslapā, lai tās būtu izmatojamas arī citās mājaslapas sadaļās, piemēram – nodrošina Jums piekļuvi citām – ierobežotas pieejamības mājaslapas sadaļām pēc tam, kad Jūs esat veiksmīgi autorizējies mājaslapā, līdz brīdim kad veicat darbīgu Logout. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas mājaslapas vairākas lapas, izvairoties no vajadzības autorizēties mājaslapā, lai apmeklētu katru mājaslapas aizsargāto sadaļu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – to darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt mājaslapu, vai arī pārtrauksiet sesiju konkrētajā mājaslapā.

Pastāvīgas sīkdatnes

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt mājaslapu, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc mājaslapas pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot lietotāja izvēles vai rīcību mājaslapā ik reizi, kad Jūs apmeklējat šo mājaslapu.

Pirmās puses sīkdatnes

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido mūsu mājas lapa. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu mājaslapas domēna nosaukuma.

Trešās puses sīkdatnes

Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no mājaslapām, kas nepieder mums. Šādu mājaslapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājaslapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājaslapu.

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DOTO PIEKRIŠANU SĪKDATŅU IZVEIDEI

Mūsu mājaslapa tehniski saglabā informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par Jūsu doto piekrišanu mājaslapas sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē, kā arī – informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.), kad atsaucat doto piekrišanu mājaslapas sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē.

PERSONAS PIEKRIŠANAS ATCELŠANA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA

Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces Interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”. Vairāk informācijas par to kā konfigurēt savas ierīces Interneta pārlūkprogrammu Jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājaslapās:
1. Chrome: Google Chrome Help Center;
2. Firefox: Cookies – Information that websites store on your computer;
3. Safari: Safari for macOS Sierra: Manage cookies and website data using Safari;
4. Edge: Microsoft Edge, browsing data, and privacy;
5. Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections, and cookies).

PRETENZIJU IESNIEGŠANAS SAISTĪBĀ AR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Ja Jums ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie mums (e-pasts: mener@mener.lv) , lai savstarpēji vienotos un atrisinātu radušās problēmas. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu attiecībā uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/ ).